בפקס': 03-9102002

 

תאריך: ________________

בקשה להגדלת מסגרת אשראי

 לקניות באתר אינטרנט של EPRS

 

פרטי לקוח:

 

שם                       ____________________

ת.ז.                       ____________________

כתובת                             ____________________

מס' טלפון בבית       ____________________

מס' טלפון נייד         ____________________

מס' פקס                 ____________________

דוא"ל                    ____________________

מספרי טלפון אותם אני מטעין דרך האתר

__________________        __________________

__________________        __________________

__________________        __________________

 

 

אני, _________________ ת.ז. _______________ החתום מטה, מבקש להגדיל את האשראי לצורך קניות באתר

 

האינטרנט של חב' EPRS ישראל 2005 בע"מ, עד ל-400 ₪ בחודש.

 

 

 

אני מתחייב לכבד את כל העסקאות שייעשו באתר האינטרנט של חב' EPRS ישראל 2005 בע"מ באמצעות כרטיס

 

אשראי שבבעלותי, מס' ______________ תוקף _________________.

 

הכחשת עסקה בכרטיס זה לא תתקבל ולא תאושר.

 

 מצ"ב צילום ת.ז. כולל ספח.

 

בתודה מראש,

 

_________________

חתימה

_________________

שם ושם משפחה